Бизнис
22. August 2018 - 9:57

Раст на кредитите и депозитите, најмногу кај домаќинствата

И кредитите и депозитите во јули забележале раст. Податоците на НБРМ покажуваат дека на годишно ниво растот на депозитите е 11,3 проценти, додека на месечно 1,3 отсто. Притоа поинтензивен е растот кај корпоративниот сектор. На годишно ниво, пак, поголем придонес кон раст на депозитите има секторот домаќинства.

Растот кај кредитите на месечна основа е 0,4 проценти што се должи на зголеменото кредитирање на домаќинствата. Во јули е забележано намалено кредитирање кај корпоративниот сектор. На годишно ниво растот на кредитите изнесува 6,2 проценти и во поголемиот дел 76,3 проценти е резултат на кредитирањето на секторот домаќинства.

Депозитите на корпоративниот сектор забележуват втор месец по ред раст од 2,3 проценти. Депозитите кај домаќинствата бележат нагорна месечна и годишна промена од 0,6 и девет проценти. Притоа поголем придонес имаат депозитите во денари.

Кредитите на домаќинствата во јули имаат месечен раст од 1,1 проценти и годишен раст од 10 отсто при што поголемиот дел се должи на кредити одобрени во денари. 

Најзастапени се потрошувачките и станбените кредити кои во јули забележаа раст кој е 1,3 проценти кај потрошувачките и 1,5 проценти кај станбените. Годишниот раст кај потрошувачките е 11,2 проценти и 16 проценти кај станбените.

Автомобилските кредити на месечно ниво забележале намалување од 0,5 проценти, но раст на годишно ниво од 0,7 проценти.

Кај кредитите одобрени на кредитините картички нема промена на месечна основа, додека на годишна  основа бележат намалување од еден отсто.