Македонија
22. January 2019 - 13:30

Информативни брошури за граѓаните за поголема транспарентност на судот

Информативни брошури наменети за сите граѓани кои може да се јават како сведок, оштетен или жртва во постапка, потоа информации во кои случаи на граѓаните им е потребен бранител како и сите податоци за јавно објавување на податоци за една судска постапка содржат информативните брошури кои ги изработи и промовираше скопскиот Кривичен суд во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Информативните брошури, како што информираат од Кривичниот суд, содржат податоци од законските одредби  кои ги регулираат овие прашања, а се во правец на запознавање на странките во постапката за нивните уставни и законски права.

Информативните брошури се поставени на влезот во судската зграда, а истите се дел од заложбите на Основниот суд Скопје 1 за зголемување на транспарентноста и отвореноста на судот, како и
проближување на институцијата до граѓаните.