Македонија
25. January 2016 - 11:30

Во општина Илинден се чисти каналската мрежа

Од почетокот на годината досега извршено е рачно и машинско чистење на А-канал во должина од 500 метри во населбата Илинден и ободен канал во должина од 1.300 метри.

Како што информира општина Илинден, во тек е машинско чистење на ободен канал на потегот Кадино-Марино–Илинден, како и сисавец на главен канал во Кадино. Според предвидената динамика, во јануари треба да бидат исчистени 4.500 метри од каналската мрежа.

Во областа на рамничарскиот терен на кој се наоѓа општина Илинден, подложен на покачување на нивото на подземните води, како што се наведува, неопходно е редовно одржување на главните, секундарните и терцијалните одводни канали со кои се овозможува зафаќање и непречен проток на атмосферските води и високите подземни води.