Македонија
9. July 2021 - 8:38

Седници на четири собраниски комисии

Во Собранието денеска седници ќе одржат комисиите за транспорт, врски и екологија, за европски прашања, за финансирање и буџет и Законодавно-правната комисија.

Членовите на Комисијата за транспорт, врски и екологија треба да ги разгледаат Предлог- законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, во второ читање и Предлог-законот за изменување на Законот за сигурност во железничкиот систем, по скратена постапка.

На предложениот дневен ред на Комисијата за европски прашања се Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста, во второ читање и повеќе предлог-закони од областа животна средина. Се работи за: Предлог-законот за управување со отпадот, Предлог-законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори, Предлог-законот за управување со дополнителни текови на отпад…, сите во второ читање.

На дневен ред на седницата е и Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба, во прво читање.

Предлогот за изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2021 година, во второ читање е единствена точка на дневниот ред на Комисијата за финансирање и буџет.

Законодавно-правната комисија ќе одржи три седници, 66-та, 74-та и 75-та седница