Македонија
23. December 2016 - 18:20

Донесен буџетот на општина Гази Баба за 2017 година

Општина Гази Баба го донесе буџетот за 2017 година, кој изнесува 1.110.090.000 денари. Во однос на 2016 година буџетот е зголемен за 5,4 отсто.

Основниот буџет изнесува 650.550.000 денари, од кој најголем дел се средства за капитални инцвестиции во делот уредување на градежното земјиште, изградба на патна и комунална инфраструктура, капитални инвестиции во образованието, социјалната заштита и заштитата на децата, урбанистичко планирање и носење на деталните урбанистички планови, 

Во буџетот се планирани средства и за подобрување на јавното осветлување, за реализација на локалниот еконономски разој и поддршка на проекти од стратегијата за ЛЕР, за подобрување на комуналната хигиена и заштита на животната средина, за реализација на проекти од програмата за заштита и спасување, за подобрување на училишниот спорт, за  поддршка на спортските здруженија и клубови и за негување на културата и културната традиција.